lieky

Lamivudine Teva Pharma BV

Čo je liek Lamivudine Teva Pharma BV?

Lamivudine Teva Pharma BV Je to liek obsahujúci účinnú látku lamivudín, dostupný vo forme sivých kosoštvorcových tabliet (150 a 300 mg).

Lamivudine Teva Pharma BV Ide o "generický liek". To znamená, že liek Lamivudine Teva Pharma BV je podobný „referenčnému lieku“, ktorý je už povolený v Európskej únii (EÚ) s názvom Epivir. Ďalšie informácie o generických liekoch nájdete v odpovediach na otázky a odpovede kliknutím sem.

Na čo sa liek Lamivudine Teva Pharma BV používa?

Lamivudine Teva Pharma BV Je to antivírusový liek. Používa sa v kombinácii s inými antivírusovými liekmi na liečbu dospelých a detí infikovaných vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV), vírusom, ktorý spôsobuje syndróm získanej imunodeficiencie (AIDS).

Liek je dostupný len na lekársky predpis.

Ako sa liek Lamivudine Teva Pharma BV užíva?

Liečbu liekom Lamivudine Teva Pharma BV má začať lekár, ktorý má skúsenosti s liečbou infekcie HIV.

Odporúčaná dávka Lamivudine Teva Pharma BV pre pacientov starších ako 12 rokov je 300 mg. Túto dávku možno podať raz denne (dve 150 mg tablety alebo jednu 300 mg tabletu) alebo dvakrát denne v 150 mg tabletách. U detí s hmotnosťou nad 30 kg je možné použiť dávku dospelého 150 mg dvakrát denne. U detí s hmotnosťou od 14 do 30 kg sa má dávka stanoviť podľa telesnej hmotnosti.

Tablety Lamivudine Teva Pharma BV je vhodnejšie prehltnúť bez žuvania. U pacientov, ktorí nie sú schopní prehltnúť celé tablety, je možné tablety rozdrviť a pridať ich do malého množstva jedla alebo nápoja tesne pred užitím dávky.

U pacientov so závažnými problémami s obličkami je nevyhnutné upraviť dávku Lamivudine Teva Pharma BV Liek sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla. Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľov.

Akým spôsobom liek Lamivudine Teva Pharma BV účinkuje?

Účinná látka lieku Lamivudine Teva Pharma BV, lamivudín, je nukleozidový inhibítor reverznej transkriptázy (NRTI). Blokuje aktivitu reverznej transkriptázy, enzýmu produkovaného vírusom HIV, ktorý mu umožňuje infikovať bunky a reprodukovať sa. Liek Lamivudine Teva Pharma BV, užívaný v kombinácii s inými antivírusovými liekmi, znižuje koncentráciu HIV v krvi a udržiava nízku hladinu HIV. Lamivudine Teva Pharma BV nelieči infekciu HIV ani AIDS, ale môže oddialiť poškodenie imunitného systému a rozvoj infekcií a chorôb spojených s AIDS.

Aké štúdie sa vykonali na lieku Lamivudine Teva Pharma BV?

Keďže Lamivudine Teva Pharma BV je generický liek, vykonané štúdie boli obmedzené na preukázanie bioekvivalencie lieku s referenčným liekom Epivir. Dva lieky sú bioekvivalentné, ak produkujú rovnaké hladiny účinnej látky v tele.

Aké sú prínosy a riziká lieku Lamivudine Teva Pharma BV?

Keďže liek Lamivudine Teva Pharma BV je generický liek a je biologicky rovnocenný s referenčným liekom, predpokladá sa, že jeho prínosy a riziká sú podobné.

Prečo bol liek Lamivudine Teva Pharma BV schválený?

Výbor pre lieky na humánne použitie (CHMP) dospel k záveru, že v súlade s požiadavkami EÚ Lamivudine Teva Pharma BV dokazuje, že má porovnateľnú kvalitu a je biologicky rovnocenný s liekom Epivir. Výbor CHMP preto usúdil, že prínos lieku Lamivudine Teva Pharma BV, podobne ako liek Epivir, prevyšuje zistené riziká a odporučil udeliť povolenie na uvedenie na trh.

Viac informácií o Lamivudine Teva Pharma BV:

Dňa 10. decembra 2009 Európska komisia udelila spoločnosti Teva Pharma BV povolenie na uvedenie lieku Lamivudine Teva Pharma BV na trh platné v celej Európskej únii. Platnosť povolenia na uvedenie na trh je päť rokov a po uvedenom období sa môže obnoviť.

Pre úplnú verziu EPAR lieku Lamivudine Teva Pharma BV kliknite sem.

Úplné znenie správy EPAR referenčného lieku sa nachádza aj na internetovej stránke agentúry.

Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 10-2009