lieky

Memantine Accord - memantín

Čo je Memantine Accord - memantín a na čo sa používa?

Memantine Accord je liek, ktorý obsahuje účinnú látku memantín . Používa sa na liečbu pacientov so stredne ťažkou až ťažkou Alzheimerovou chorobou. Alzheimerova choroba je typ demencie (porucha mozgu), ktorá postupne ovplyvňuje pamäť, intelektuálnu kapacitu a správanie. Memantine Accord je "generický" liek. To znamená, že Memantine Accord je podobný „referenčnému lieku“, ktorý je už povolený v Európskej únii (EÚ) s názvom Axura. Ďalšie informácie o generických liekoch nájdete v odpovediach na otázky a odpovede kliknutím sem.

Ako sa Memantine Accord - memantín užíva?

Liek Memantine Accord je dostupný vo forme tabliet (5 mg, 10 mg, 15 mg a 20 mg) a možno ho získať len na lekársky predpis. Liečbu má začať a kontrolovať lekár so skúsenosťami v diagnostike a liečbe Alzheimerovej choroby. Liečba sa má začať iba vtedy, ak je k dispozícii asistent, ktorý pravidelne overuje používanie lieku Memantine Accord pacientom. Memantine Accord sa má podávať raz denne, vždy v rovnakom čase. Aby sa zabránilo vedľajším účinkom, dávka lieku Memantine Accord sa postupne zvyšuje počas prvých troch týždňov liečby: denná dávka je 5 mg na prvý týždeň, 10 mg na druhý týždeň a 15 mg na tretí týždeň. Od štvrtého týždňa je odporúčaná udržiavacia dávka 20 mg raz denne. Tolerancia a dávka sa majú vyhodnotiť tri mesiace po začiatku liečby. Od tohto okamihu by sa mali pravidelne skúmať prínosy pokračujúcej liečby liekom Memantine Accord. U pacientov so stredne ťažkými alebo ťažkými problémami s obličkami môže byť potrebné znížiť dávku.

Ako funguje Memantine Accord - memantín?

Účinná látka lieku Memantine Accord, memantín, je liek proti diagnóze. Príčina Alzheimerovej choroby nie je známa, avšak predpokladá sa, že strata pamäte spojená s ňou je spôsobená poruchou prenosu signálov v mozgu. Memantín účinkuje tak, že blokuje určité typy receptorov, nazývaných N-metyl-D-aspartátové (NMDA) receptory, ku ktorým je normálne viazaný glutamát, neurotransmiter. Neurotransmitery sú chemikálie v nervovom systéme, ktoré umožňujú nervovým bunkám navzájom komunikovať. Zmeny spôsobu, akým glutamát prenáša signály v mozgu, súvisia so stratou pamäte pozorovanou pri Alzheimerovej chorobe. Blokovaním receptorov NMDA memantín zlepšuje prenos signálov v mozgu a znižuje príznaky Alzheimerovej choroby.

Aké štúdie sa vykonali na Memantine Accord - memantín?

Spoločnosť poskytla údaje o rozpustnosti, zložení a absorpcii lieku v tele. Ďalšie štúdie u pacientov sa nepožiadali, pretože sa ukázalo, že liek Memantine Accord má porovnateľnú kvalitu a považuje sa za bioekvivalentný s referenčným liekom Axura. „Bioekvivalent“ znamená, že lieky by mali produkovať rovnaké hladiny účinnej látky v tele.

Aké sú prínosy a riziká Memantine Accord - memantín?

Keďže liek Memantine Accord je generický liek a je biologicky rovnocenný s referenčným liekom, jeho prínosy a riziká sa považujú za rovnaké ako v prípade referenčného lieku.

Prečo bol Memantine Accord - memantín schválený?

Výbor agentúry pre lieky na humánne použitie (CHMP) dospel k záveru, že v súlade s požiadavkami EÚ sa preukázalo, že Memantine Accord má porovnateľnú kvalitu a považuje sa za bioekvivalentnú s liekom Axura. Výbor CHMP preto usúdil, že rovnako ako v prípade lieku Axura, prínosy prevažujú nad identifikovanými rizikami a odporučil schváliť používanie memoranda o porozumení v EÚ.

Aké opatrenia sa prijímajú na bezpečné a účinné používanie Memantine Accord - memantínu?

Bol vypracovaný plán riadenia rizík s cieľom zabezpečiť, aby sa Memantine Accord používal čo najbezpečnejšie. Na základe tohto plánu boli v súhrne charakteristických vlastností lieku av písomnej informácii pre používateľov pre liek Memantine Accord zahrnuté bezpečnostné informácie vrátane príslušných opatrení, ktoré musia dodržiavať zdravotnícki pracovníci a pacienti.

Viac informácií o Memantine Accord - memantine

Dňa 4. decembra 2013 vydala Európska komisia povolenie na uvedenie lieku Memantine Accord na trh platné v celej Európskej únii.

Ak potrebujete ďalšie informácie o liečbe liekom Memantine Accord, prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov (súčasť správy EPAR) alebo sa obráťte na svojho ošetrujúceho lekára, resp. Lekárnika. Úplné znenie správy EPAR o referenčnom lieku sa nachádza aj na internetovej stránke agentúry. Posledná aktualizácia tohto súhrnu: 12-2013.